Тоголок молдо, Адаш молдо. «Залкар акындар» сериясы. (6 том). Бишкек — 2015г