МЕКЕН ТААНУУ 3-класс, 2015

Киришүү

Азыркы учурда мектептердин эң башкы милдети окуучуларды илимдин негиздери менен тааныштыруу аракеттеринде гана чектелбестен, алардын дүйнөнү таанып-билүүчүлүк аракеттерин, өзүн өзү аныктоо жөндөмдүүлүктөрүн ачуу болуп эсептелет. Окуучу жакшы ийгиликтерди жаратуу үчүн маалымат агымына багыт алып, жетишпеген маалыматтарды өз алдынча таап, турмуштук айрым маселемрди чече билүүсү шарт. Андыктан окуу процесси чыгармачылык менен өнүгүп, окуучулардын ойлоо жөндөмү сын көз карашта жана креативдүү болгондо жакшы ийгиликтер жаралып, окуучунун аң-сезимине гана эмес, анын сезимине, эркине да таасир этери бышык.

Сынчыл көз караштагы ойлонуу – бул жүйөлүү маанини табуу: өзүнүн көз карашы менен башкалардын пикирин салыштырып, теңдеп көрүү, туура жыйынтык чыгарып, өзүнүн жалган пикиринен арылуу. Сынчыл көз караштагы ойлонуу ар кандай маселени чечүүдө жаңы идеяларды жаратып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багыттайт.

Кайсы маанилүү:

• жалган пикирди айкындоо;

• бири-бирине маалымат берүү;

• аталган маалыматтын маселе чечүүдө таасири.

Сынчыл көз карашта ойлонгон адам өзүнө суроо берет:

• Мен эмнени билем?

• Мен эмне жаңыны билдим?

• Менин билимим кандай өзгөрдү?

• Аны кандайча колдоном?

Сынчыл көз караштагы ойлонуу төмөндөгү белгилери менен өзгөчөлөнөт: максаттуулук, интерпретация менен аяктоочу бирин бири толуктаган ой жүгүртүү, талдоо, интерактивдүүлүк жана баалоо, ошондой эле тигил же бул пикирдин негизи болгон аныкталган, концептуалдык, методологиялык же контексттик түшүнүктөр түзөт.

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *