Мекен таануу, 3 класс, 2015

Силердин колуңардагы «Мекен таануу» окуу китеби.

Ал силерге биздин суйуктуу Мекенибизди Эң мыкты

билууге жардам берет. Окуу китебинен силер елкебуздун

жаратылыш байлыктары женундегу маалыматтарды

табасыңар, эл оозунда айтылып келген уламыштар менен

таанышасы11ар. Кыргызстандын облустарына жана

шаарларына кызыктуу саякат жасайсы11ар. Шаарлардын

жана калктуу конуштардын аталыштарынын келип

чыгуу тарыхын билеси11ер. Жергиликтуу белгилер жана

компас боюнча багыт алууну, аймактын планы н тузууну,

картаны окуганды уйренесуңер.

 
File Downloads: 3689
Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *