Мекен таануу, 3 класс, 2015

Силердин колуңардагы «Мекен таануу» окуу китеби. Ал силерге биздин суйуктуу Мекенибизди Эң мыкты билууге жардам берет. Окуу китебинен силер елкебуздун жаратылыш байлыктары женундегу маалыматтарды табасыңар, эл оозунда айтылып келген уламыштар менен таанышасы11ар. Кыргызстандын облустарына жана шаарларына кызыктуу саякат жасайсы11ар. Шаарлардын жана калктуу конуштардын аталыштарынын келип чыгуу тарыхын билеси11ер. Жергиликтуу белгилер жана компас боюнча багыт алууну,…

РУССКИЙ ЯЗЫК Учебник для 4 класса школ с кыргызским языком обучения Н. П. Задорожная, Ч. М. Мусаева, Г. К. Таирова

Данный учебник разработан в соответствии с принятыми образовательными стандартами по изучению русского языка как второго (неродного) языка. В нём реализуется коммуникативный метод обучения языку. При разработке учебника был учтён лексический минимум русского языка для 4 класса кыргызской школы.