АДАБИЙ ОКУУ 4-класс, Ибраимова К. 2015

БАШ СӨЗ

Кыргыз мектептеринин 4-класстары үчүн «Адабий окуу»

китебинин түзүлүшү, мазмуну жана анын методикалык

көрсөтмөлөрү жөнүндө мугалимге кыскача кеңеш

Урматтуу мугалим!

Колуңуздагы методикалык китепче кыргыз мектептеринин 4-кпасстары үчүн түзүлгөн «Адабий окуу» китебине карата жазылган окуу куралы. Ал мугалимдерге арналып, аталган окуу китеп боюнча жалпы түшүндүрмөлөрдү жана сабактардын методикалык иштелмелерин камтыйт.

Окуу китептин түзүлүшү жана мазмуну КРнын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен жаңы окуу планын эске алуу менен куррикулумда белгиленген компетенттүүлүктөргө жана окуу программасынын талаптарына төп келет. Тагыраак айтканда, анда окуу программасынын негизги тематикалары толук сакталган.

Китептин мазмуну аталган кпасстын окуу программасындагы тематикаларга жараша тандалган; окутуучу, таанытуучу, тарбия берүүчү мүмкүнчүлүктөрү бар мыкты адабий үлгүлөр: ырлар, аңгемелер, жомоктор, табышмактар, макал-лакаптар, жаңылмачтар, тамсилдер түзөт.

Китептин ички бөлүктөрүнүн аталыштары негизинен жогоруда айтылган программалык тематикаларга (12 түрдүү аталышта) жараша аныкталды, ошентсе да алар окуу материалдарынын мазмунуна карата бир аз байытылган мүнөздө болду. Бирок алар программанын тематикасынын негизги мазмунунан четтеген жок.

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *