Рекламалык тексттин тили

Азизбек уулу Бактыбек Бул кошумча окуу колдонмодо реклама түшүнүгүнүн жалпы жана лингвистикалык табиятына, рекламалык тексттердин спецификасына, тилдик уюшулушунун айрым жагдайларына байланыштуу маселелер талдоого алынган. Эмгек жогорку окуу жайларынын журналистика факультетинин жана филология факультетинин студенттерине, филолог-адис­терге, изилдөөчү-аспиранттарга, реклама жасоочуларга, кы­зык­дар окурмандарга сунушталат.