Муртазалиев Шамиль Муртазалиевич. Исламские принципы финансирования и перспективы ее применения в Кыргызской республике

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики:  Экономических наук — Финансы, денежное обращение и кредит Описание: С середины прошлого века, на мировую арену все энергичнее и активнее стала выдвигаться альтернативная…

Муратов Абдикарим Жаркынбаевич. Көркөм адабий тексттердеги элдик педагогикалык ойлор жана аларды окутуу процессинде интерпретациялоонун илимий-методикалык негиздери (Ч.Айтматовдун чыгармаларынын мисалында)

Рубрики: Педагогика илими Баяндама: Изилдөөнүн актуалдуулугу: Азыркы учурда ааламдашуу процессинин ыкчам таасири дүйнөнүн туш тарабына өтө тез жетип, адамдардын аң-сезими ар түрдүү көз караштардын, диний жана саясый агымдардын мурда болуп көрбөгөндөй күчтүү толкунуна кабылды. Ушундай процесс бул дүйнөдө жашап жаткан инсандардын ички руханий дүйнөсүн тышкы таасирлердин булганыч идеяларынан «фильтрлеп» өткөрүүчү күчтүү «тосмолордун» болушун талап кылат.…

Мумунбаева Назира Соорбековна. Түштүк кыргыздардын салттуу кийимдери (тарыхый-этнографиялык изилдөө XIX к. аягы – XX к. башы)

Рубрики: Тарых илими Баяндама: Теманын актуалдуулугу. Адам баласынын жашоо турмушундагы өтө зарыл болгон буюмдардын бири бул кийим-кече. Жарык дүйнөгө жаңы эле келгенден тартып көз жумганга чейин адамдын денесин ызгаардуу сууктан, аптаптуу ысыктан, жаратылыштын ушул сыяктуу дагы башка кубулуштарынан сактап келе жаткан кийимдин мааниси терең. Денени сактоо менен катар эле кийимдин адамга көрк берип турган жагын…

Момуналиев Сатканбай. Кыргыз орто мектептеринде лирикалык чыгармаларды окутуунун педагогикалык-методикалык негиздери

Рубрики: Педагогика илими – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы; – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) Баяндама: Теманын акуталдуулугу. Таанып-билүү чексиз, демек, таанып билүүнүн өзөгү болгон илим-билим да – дал ошондой. Мына ушундан улам кечээги талашсыз чындык деп эсептегенбиз бүгүн ката сезилип, кечээги ачылышыбыз бүгүн эскирип, бүт баары өзгөрүлүп-өнүгүп жаткандыгынын жана…

Макенжан уулу Алмаз. Клинико — Лабораторная характеристика репродуктивной дисфункции у женщин, перенесших операцию на яичниках (клинико-экспериментальное исследование)

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Медицинские науки  — акушерство и гинекология Описание: Актуальность. Актуальность проблемы восстановления фертильности у больных с опухолевидными образованиями яичников (ООЯ) определяется распространенностью данной патологии.…

Мырзакматов Мелисбек Жоошбаевич. Экономические проблемы и перспективы развития обрабатывающей промышленности кыргызской республики

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Экономические науки Описание: Актуальность исследования. Состояние и развитие обрабатывающей промышленности является одним из важнейших ключевых моментов, определяющих темпы экономического развития государства. И здесь…

Мухтар кызы Керез. Современное состояние и оценка гидроэкологической ситуации бассейна речку

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Географические науки Описание: Актуальность темы диссертации. Водные ресурсы, являясь основой жизни и деятельности населения страны, обеспечивают его экономическое и социальное благополучие. Роль этого…

Мусаева Нургуль Кусейиновна. Социальная работа как объект философского анализа

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Философские науки Описание: Актуальность темы диссертации. Проблемы социальной работы были актуальны во все времена и во всех странах. Особую значимость она представляет для…

Мурзалиева Эльнура Идирисбековна. Страхование имущества в Кыргызской республике

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Экономические науки Описание: В современной экономике страхование выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего обществу компенсировать понесенные убытки, которые наступают вследствие непредвиденных обстоятельств, наносящих…

Мырзажанова Гүлзад Бердибековна. «Көкүл» баатырдык жомогундагы архаика-мифологиялык салттуулуктун сакталышы

Рубрики: Филология илими Баяндама: Теманын актуалдуулугу жана изилдөөнүн предмети Элдин көркөм мурасынын орчундуу бир бөлүгүн эпикалык чыгармалардын ичиндеги архаикалык баатырдык эпостор же баатырдык жомоктор түзөт. Анда калктын көп кылымдар жаратылыш сырларын ачууга, анын каардуу күчтөрүн жеңүүгө болгон аракеттери жана элдин азаттык жолунда баатырдык күрөшү, дегеле адамзат цивилизациясынын түзүлүшүнө чейинки басып өткөн жолунун тарыхы чагылдырылган. Негизинен…