Акматов Баатыр Жороевич. Электрофизикалык ионизациянын негизинде ичилүүчү сууну тазалоонун технологиясын изилдоөө жана иштеп чыгуу