Э.Мамбетакунов, С.Тоялиев, А.С.Доолоталиева Азыркы табият таануунун концепцияларынын негиздери, Бишкек-2010

Табият таануу илими өзүнүн методологиялык багыты, жалпы дүйнөлүк көз карашы, образдары жана идеялары аркылуу гуманитардык илимдердин өнүгүшүнө олуттуу таасирин дайыма тийгизип келген. Бул таасирлер илимий технологиялык революциянын, адамдардын жаратылышка болгон мамилелеринин радикалдуу өзгөрүшүнүн, илимдеги жана дух маданиятындагы интеграциялык процесстердин доорунда өзгөчө байкала баштады. Азыркы учурда, кеңири базалык билими бар гуманитарий-адисти даярдоо табият таануу илимдеринин тарыхы, учурдагы абалы менен тааныш болмоюнча мүмкүн болбой калды. Ушунун бардыгы гуманитардык багыттагы илимдер адистерин даярдоонун окуу пландарына “Азыркы табият таануунун концепциясы” курсун киргизүү керек экендигин шарттады.

Берилген предметти окутуунун максаты-гуманитардык багытта окуп жаткан студенттердин курчап турган дүйнө жөнүндөгү бирдиктүү көз караштарын калыптандыруу, ал үчүн студенттерди азыркы табият таануунун негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү менен тааныштыруу болуп эсептелет. Мындай зарылчылыктын келип чыгышынын себеби, баарыдан мурда, учурдагы рационалдуу табият таануунун илимий ыкмалары, коомдук аңсезимди калыптандыруу менен гуманитардык сферага терең өтүп жаткандыгы болуп эсептелет.

Берилген предмет физика, химия, биология, астрономия, информатика жана экология курстарынын тандалган главаларынын жөн гана жыйындысы болбостон, тарыхый-философиялык,    маданият үйрөнүү, эволюциялык-синергетикалык жоболордун интеграцияланган жыйынтыгы болуп эсептелип, учурдагы табият таанууга болгон мамилени туюндурат. Ошондуктан анын натыйжалуу окулушу табигый жана гуманитардык маданиятты бириктирүүгө жөндөмдүү, табият таануунун, философия менен синергетиканын фундаменталдык закондорун синтездѳѳчу универсалдуу метатилдин болушу менен шартталат.

Ошентип, берилген курстун негизги милдеттери төмөндөгүлөрдөн турат:

-гуманитардык жана табият таануу жаатындагы таанып-билүүчүлүк ишаракеттердин өзгөчөлүгүн, анын ички байланышынын зарылдыгын түшүнүү, курчап турган дуйнѳгѳ болгон бирдиктүү кѳз караштын негизиндеги интеграция;
-илимий-рационалдык жана кѳркѳм-образдык жактан дүйнөнүн рухтук өздөштүрүлүшүнүн айырмасын жана биримдигин тереңирээк түшүнүү;

Бөлүшүү

Комментарий калтыруу

Сиздин email көрсөтүлбөйт. Милдеттүү талаа *