Кетбука, Асан кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек. «Залкар акындар» сериясы. (1 том). Бишкек — 2015г