МЕКЕН ТААНУУ 3-класс, 2015

Киришүү Азыркы учурда мектептердин эң башкы милдети окуучуларды илимдин негиздери менен тааныштыруу аракеттеринде гана чектелбестен, алардын дүйнөнү таанып-билүүчүлүк аракеттерин, өзүн өзү аныктоо жөндөмдүүлүктөрүн ачуу болуп эсептелет. Окуучу жакшы ийгиликтерди жаратуу үчүн маалымат агымына багыт алып, жетишпеген маалыматтарды өз алдынча таап, турмуштук айрым маселемрди чече билүүсү шарт. Андыктан окуу процесси чыгармачылык менен өнүгүп, окуучулардын ойлоо жөндөмү сын…

АДАБИЙ ОКУУ 4-класс, Ибраимова К. 2015

БАШ СӨЗ Кыргыз мектептеринин 4-класстары үчүн «Адабий окуу» китебинин түзүлүшү, мазмуну жана анын методикалык көрсөтмөлөрү жөнүндө мугалимге кыскача кеңеш Урматтуу мугалим! Колуңуздагы методикалык китепче кыргыз мектептеринин 4-кпасстары үчүн түзүлгөн «Адабий окуу» китебине карата жазылган окуу куралы. Ал мугалимдерге арналып, аталган окуу китеп боюнча жалпы түшүндүрмөлөрдү жана сабактардын методикалык иштелмелерин камтыйт. Окуу китептин түзүлүшү жана мазмуну…