Козубек Миңбаев, Жалпы психология боюнча кыскача курс. Ош, 1992ж

Извините, этот текст доступен только на Кыргызском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кырг/Ю9/М62
Миңбаев, Козубек.
Жалпы психология боюнча кыскача курс / К. Миңбаев ; Ош мам-тик ун-ти, Психология каф. — Ош : [б. и.], 1992. — 182 б. — Б. ц.
ГРНТИ    ББК
15    Ю9

Рубрики: Психологиялык илимдер — Жалпы психология

Доп. точки доступа:

  • Закиров, А
  • Ош Мамлекеттик  Университети (Ош). Психология кафедрасы

Имеются экземпляры в отделах:

  • всего 1 : АРХ (1)
  • Свободны: АРХ (1)

Адам баласынын жаратылышын таануу — азыркы күндө эң маанилүү фактордун бири. Алардын ичинен, психология илими адам баласынын жүрүм-турумун коомдук талапка жараша башкарууда негизги орунда тура тургандьпын эч ким талаша албас. Бирок, ошондой болгону менен кыргыз мамлекетинде жашаган, анын ичинен кыргыз тилинде сүйлөп, ал менталитеттке ээ инсандар үчүн психология предметинин мыйзам ченемдерин күндөлүк жашоосунда колдонуп, ишаракеттерин жеңилдетүүдө жогорку денгээлде натыйжа бербей жаткандай сезилүүдө. Анткени психология багытындагы изилдөө жыйынтыктар, окуу китептери орус тилинде, орус маданиятында жазылып, айрым бир керектүү учурлар кыргьв менталитетине дал келбей, жашоо-турмушта толук өз күчүн көрсөтө албай калган жагдайларга күбө болуп жүрөбүз. Мисалы, психология предметтеринде жазылган сөз тизмектери маани-маңызы (коннотациялык негизи) боюнча дал келгени менен, ал маңыздарды жаратып турган (денетациялык формалары) предметтик формалар орус маданиятынын менталитеттинен алынгандыктан, китепти окуп жаткан кыргыз окурмандар таанып билбеген кубулуштар, предметтер учурап, айрым субьективдүү мазмундарды эске сактап калуу кыйынчылыкты туудурууда.

Психологияны окутан инсандар (студенттер, окутуучулар) анын психикалык мыйзам ченемдерин жогорку аң-сезимдүүлүггө таанып, философ В. Гумбольд тарабынан негизделген «Аң-сезимдин тили» концепциясы аткарылбай жатат. Ошондуктан психология предметин жакшы түшүнүп, анын мыйзам ченемдерин практикада колдонуш үчүн биздин оюбузча, кыргыз окурмандарына кыргыз тилинде жазылган окуу куралдарынын болушу ѳтѳ пайдалуу.

Ушул максатта китептин авторлору тарабынан бул китепке чейин кыргыз тилинде К.Миңбаев — 1990-жылы «Жалпы психологиянын кыскача курсу», 1995-жылы «Курак жана педагогикалык психология», 2000-жылы «Адам психологиясы» деген окуу китептери жарык кѳрсѳ, А. Закиров тарабынан кыргыз тилинде    1996-жылы «Инсандык сапаттарды изилдөөчү ыкмалар», 1996-жылы «Этнопсихологияга кириишүү», 1998-жылы «Психодиагностика: адамдын ички дүйнөсүн таанытуучу    ыкмалар»,    2005-жылы «Психология боюнча практикум», 2006-жылы «Психология» ж.б. деген окуу китептери кыргыз тилинде жарык көрүп, азыркы күндө студенттер, жаш окутуучулар практикада кеңири колдонууда. Ал эми окурмандарга сунуш этилип жаткан «Психология» деген ат менен жарык көрүп жаткан окуу китеби төмөндөгүдөй багытта психология предмета боюнча окурмандардын билим алуусун кѳздѳйт:

  1.  Ар бир бөлүмдөгү психикалык мыйзам ченемдүүлүк принцибиндеги теориялардын маани маңыздарын ѳз улуттук аң-сезимдеги менталитетинде таанытуу;
  2.  Мыйзам ченемдердин практикалык ордун, фактыларын жана психикалык механизмдерин бирин экинчисинен айырмалап таанып билүүгө жетишүү;
  3. Психикалык факторлорду конкреттүү ыкмалардын жардамында эксперименталдык негизде изилдеп, алынган факторлорду психодиагностикалык мазмунда анализдеп жыйынтык чыгара алуу жумушун уюштура алуу.
  4. Окурмандардын билимин текшерүү багытындагы
    уюштурула турган, өзүн-өзү текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген иш-чаралар, усулдук ыкмалар менен дагы тааныша алышат.Ошентип окурмандарга сунуш этилип жаткан бул окуу китеби психология предметин окуй турган студенттерге, жаш адистерге, ушул багытта билим алышкан студенттерге, аспиранттарга, изденүүчүлөргө жана жалпы кызыгуучуларга теориялык жана практикалык негизде билим алуусуна жардам кѳрсѳтѳт.

Китеп адам психологиясына негиз боло алган теориялардын, психикалык факторлордун жана аларды изилдѳѳгѳ мүмкүнчүлүк берген ыкмалардын негизде кошумчаланып экинчи жолу чыгарылып жатат.

Сөзүбүздүн аягында ушул китепти басмага даярдап чыгарууга жакындан жардам кѳрсѳткѳн, илим жана аспирантура бөлүмүнүн жогорку категориядагы адиси Тыныбек кызы Миргүлгө чоң ыразычылыгыбызды билдиребиз.

 

Поделиться

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *