6 файл 4-класс

РУССКИЙ ЯЗЫК Учебник для 4 класса школ с узбекским языком обучения Н. П. Задорожная, Ч. М. Мусаева, Г. К. Таирова

Данный учебник разработан в соответствии с принятыми образовательными стандартами по изучению русского языка как второго (неродного) языка. В нём реали-зуется коммуникативный метод обучения языку. При разработке учебника был учтён лексический минимум русского языка для 4 класса узбекской школы.

МУСИÛА Бошланüич мактабнинг 4-синфи учун дарслик А. ШАКИРОВА, М. КАСЕЙ, К. ШАМБЕТОВА

Қўлингиздаги ушбу дарслик Қиргизистондаги ўзбек мактаблари учун «Дарсликлар яратиш маркази»нинг етакчи мутахассиси Ёрûиной Сулайманова томонидан мос лаш-тирилди. Дарслик хақидаги фикр-мулохазаларингизни «Марказ» маъмуриятига ёзма равишда билдиришингизни илтимос киламиз.

ВАТАНШУНОСЛИК 4-синф Умумтаълим мактаблари учун дарслик Е. А. Бухова, О. В. Солошенко, Е. П. Шаповалова

Дарслик мактаб дастури талабларига жавоб беради ва ўқувчиларга Ер, Коинот, Инсон ҳақидаги билимларни эгаллашида фаол қатнашишларини кўзда тутади.

/ЗБЕК ТИЛИ Умумтаълим мактабларининг 4-синфи учун дарслик П. +одирова, Д. Сайдуллаева

Кўлингиздаги ушбу дарслик +ирьизистондаги ўзбек мактаблари учун «Дарсликлар яратиш маркази» томонидан тайёрланди. Дарслик ыа=идаги фикр-мулоыазаларингизни «Марказ» маъмуриятига ёзма равишда билдири-шингизни илтимос киламиз.

КЫРГЫЗ ТИЛИ жана ОКУУ 4-класс Р. К. Буйлякеева, З. К. Момункулова, А. Р. Алыпсатарова

Бул окуу китеби окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 4-классынын окуучуларына арналат. Окуу китеби азыркы учурдагы билим берүү жаатындагы жаңы ыкмалардын негизинде түзүлдү. Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучуларына кыргыз тилин үйрөтүүнүн программасына ылайык сөздөрдүн маанисин, грамматикалык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү усулдарына басым жасалды.