64 файл Мамлекет жана укук

Мамлекет жана укук, Мамлекет жана укук теориясы, Окуу курал