24 файл Филология

КОШОК – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТЫК МУРАСЫ

Жыйнакта “Кыргызстан-Сорос” Фондунун каржылоосу менен Кыргызстандын түштүк регионунда жайгашкан Ош жана Жалал–Абад облустарынын райондорунда жашаган, ар түркүн курактагы жана кесиптеги адамдардан топтолгон материалдардын негизинде кыргыз элинин “кошок кошуу” боюнча салттык мурасы, кошоктордун өзгөчөлүктөрү аныкталып, ага илимий баа берилет. Материалдардын жыйнагы жогорку жана орто окуу жайларында окуган студенттер, мектеп окуучулары үчүн кыргыз элинини тарыхын, этнографиясын, салттык кошок кошуу маданиятын…

Ж.Мукамбаев Джерге-Тальский говор Киргизского языка Фрунзе-1955

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Киргизский народ, с помощью великого русского народа, под руководством Коммунистической партии. Советского Союза после Великой Октябрьской социалистической революции стал самостоятельной социалистической нацией и начал…

Э.Мамбетакунов, С.Тоялиев, А.С.Доолоталиева Азыркы табият таануунун концепцияларынын негиздери, Бишкек-2010

Табият таануу илими өзүнүн методологиялык багыты, жалпы дүйнөлүк көз карашы, образдары жана идеялары аркылуу гуманитардык илимдердин өнүгүшүнө олуттуу таасирин дайыма тийгизип келген. Бул таасирлер илимий технологиялык революциянын, адамдардын жаратылышка болгон мамилелеринин радикалдуу өзгөрүшүнүн, илимдеги жана дух маданиятындагы интеграциялык процесстердин доорунда өзгөчө байкала баштады. Азыркы учурда, кеңири базалык билими бар гуманитарий-адисти даярдоо табият таануу илимдеринин тарыхы,…

Э.Абдулдаев, А.Супрун, Тилдин Жана Жазуунун Келип Чыгышы, Фрунзе 1965ж

Жаратылыштын ар кандай көрүнүштөрүнө, кубулуштарына байланыштуу кѳп кырдуу башка суроолор сыяктуу эле адам баласынын тили жана анын кантип чыккандыгы жөнүндөгү суроо да адамзаттын ойпикирин эзелтеп бери толкундатып келген. Философтор, лингвисттер, табигат таануу илимдеринин өкүлдөрү ж. б. байыркы замандан азыркы мезгилге чейин кѳп сандаган ойлорду сунуш кылышты, бул суроого жооп табууга аракеттенип келишти. Коомдо пайда болгондон…

Т.Карашев, Т.Т.Карашева Жалпы физика курсу (Механика), Бишкек-1997ж

Жалпы физика курсу боюнча жогорку окуу жайынын про-граммасынын негизинле түзүлгөн бул колдонмо студентгерге, муга-лимдерге жана ѳз алдынча билимин өркүндөтүүчүлөргө сунуш кы-лынат. Колдонмону түзүүдө авторлор механиканын бардык негизги маселелерине токголууга аракеттенип, алардын мазмунун жана илимий деңгээлин азыркы физиканын талабына чейин жеткирүүгө умтулушту. Ошону менен бирге колдонмо сунуш кылынган окурманларлын билим өзгөчөлүтүктөрүн алдын ала эске алып. материал-дын…

Т.Аширбаев,К.Нармырзаева Тил илимине киришүү. Бишкек-2003ж

«Тил илимине киришүү» курсу жогорку окуу жайларынын  гуманитардык багыттагы факультеттеринде окутулат. Бул курс  келечектеги адисти — филолог мугалимди, тилдерди үйрөнүүгө теориялык жактан даярдоону ишке ашырат. Тактап айтканда, тил илимине киришүү курсуңда студент улуттук тилди жана окуу  процессинде окутулуучу башка тилдерди үйрөнүүдө зарыл болгон теориялык билимдерди алат. Тил жөнүндөгү жалпы түшүнүктөргө жана маалыматтарга ээ болот. «Тил…

Саясат таануу илими : Окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, А. Артыкбаев, И. Анарбек уулу

Издание в обработке. Не выдается Кырг/Ф/С22 Саясат таануу илими : Окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, А. Артыкбаев, И. Анарбек уулу ж. б. ; Ж. Баласагын атын. КУУ. — Б. : Айат, 2009. — 195 с. ; 20 см. — ISBN 978-9967-433-39-6 : Б.ц ГРНТИ    ББК 11    Ф.в.я73-1 Рубрики: Саясый илимдер — Саясат таануу Доп.…

Садыков Абдыкадыр Кыргыз көркөм котормо тарыхынын кыскача курсу. Бишкек, 2005ж

Издание в обработке. Не выдается Кырг/Ш40/С14 Садыков, Абдыкадыр. Кыргыз көркөм котормо тарыхынын кыскача курсу : научное издание / А. Садыков; Жооп ред. А. Акматалиев ; Ж. Баласагын атын. КУУ, Кыргыз филол. фак . — Б. : ЖЧК «Гүлчынар», 2005. — 157 б. ; 20 см. — Библиогр. ст. аягында. — ISBN 9967-02-380-0 : 160 с…

С.Үсөналиев, С. Иманалиев Кыргыз тилинин справочниги. Бишкек, 2004ж

Кырг/ Ш163.25/ Ү32 Кырг/09а/Ү32 Үсөналиев, С. Кыргыз тилинин справочниги : Тил илими, лексика, фонетика, морфология, сөз жасоо, орфография, пунктуация, жазуу, синтаксис, байланыштуу кеп (речь) / С.Үсөналиев, С. Иманалиев. — Оңд., толукт. 6-бас. — Б. : Турар, 2010. — 204 б. ; 20 см. — ISBN 978-9967-444-31-7 : Б.ж. ГРНТИ    ББК 16.41.25    Ш163.25я2 Рубрики: Кыргыз тили…

С.Кудайбергенов Сын атооч, сан атооч жана буларды мектепте окутуу. Фрунзе 1960ж

Жогорку класстарда кыргыз тилинин айрым маселелерин саат боюнча бөлүштүрүп өтүүнүн же аны окутуунун жалпы методикасы сыяктуу жарыкка чыккан адабияттар азырынча ѳтѳ эле аз. Бирок Институттун планы боюнча алар иштелмекчи жана иштелип да жатат. Институтта «Мектептерде морфологияны үйрөнүү» деген тема пландаштырылган. Бул китепче — ушул темадагы иштин бир сериясы, V—X класстын мугалимдери үчүн арналат. Китепче «Мугалимдер…