13 файл Экология илими

Экология илими боюнча диссертациялар

Тиленова Дамира Керимовна. Экологические аспекты водно-химической денудации бассейнов рек Южного Кыргызстана (бассейн р.Сырдарьи)

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Экологические науки Описание: В современных условиях в формировании гидрологического и гидрохимического режима речных бассейнов прочные позиции занимает техногенез. Также определенное место в изучении…

Тенирбердиев Нурбек Касымалиевич.Кыргызстандын талас өрөөнүнүн топурактарынын өзгөрүшүнө геоэкологиялык баа берүү жана аларды пайдаланууну рационалдаштыруу

Рубрика:Экологиялык илим.Геоэкология Баяндама: Теманын актуалдуулугу. Кыргызстандын шартында жер ресурстары агрардык сектордун өнүгүшүндө, өзгөчө дыйканчылык менен мал чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгүн, сапатын калыптандырууда негизги рольду ойнойт. Изилденип жаткан аймакта, калкты азык-түлүк менен камсыз кылууда алдыңкы орунду ээлеген, дыйканчылыкты өөрчүтүү негизги маселе болуп, толугу менен топурак ресурстарына таянат. Азыркы мезгилде Талас өрөөнүнүн топурак кыртышы Кыргызстандын башка региондорундай эле…

Молдобачаева Айнура Дyйшөнбековна. Көкөмерен дарыя алабындагы жаратылыш сууларынын калыптанышынын физикалык-географиялык шарттары жана чарбада пайдаланылышы

Рубрики: Экология илими —  Физикалык география жана биогеография, топурактын географиясы жана ландшафттын геохимиясы Баяндама: Изилденүүчү теманын актуалдуулугу. Изилденүүчү Көкөмерен дарыя алабынын абсолюттук бийиктиги 1200 мден 2800 мге чейин көтөрүлүү менен жаратылыштык-техногендик таасирлерге өзгөчө туруксуз экосистемаларга кирет. Түздүктөрдөн айырмаланып тоолордо табигый процесстер тездик менен бири-бирине байланышта ургалдуу жүрөт. Эгерде түздүктүү аймактарда кыртыштын суу эрозиясы ондогон, жүздөгөн…

Мухтар кызы Керез. Современное состояние и оценка гидроэкологической ситуации бассейна речку

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Географические науки Описание: Актуальность темы диссертации. Водные ресурсы, являясь основой жизни и деятельности населения страны, обеспечивают его экономическое и социальное благополучие. Роль этого…

Нарынбек уулу Курманбек. Палеогеография западного прииссыккулья в позднечетвертичное время

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Экологические науки — Общая и региональная геология Описание: Иссык-Куль – жемчужина кыргызской природы, издавна привлекала внимание исследователей загадочным происхождением, своими природно-климатическими условиями и…

Жунусов Нуридин Саматович. О влиянии антропогенных нагрузок на экологическое состояние орехоплодовых лесов Жалал-Абадской области

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Рубрики: Экологические науки — экология Описание: Орехоплодовые леса Жалалабатской области благодаря своей уникальности и ботаническому составу, оригинальности почвенных и климатических условий, давно привлекали и…

Асанбекова, Жамиля Исаевна. Рекреационный потенциал водно- земельных ресурсов Иссык- Кульской области и перспективы освоения

Этот текст доступен на русском языке For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Дис… канд. геогр. наук : 25.00.36 / Ж. И. Асанбекова; Науч. рук.: А. А. Эргешов ; Иссык-Кульский гос. ун-т им. К. Тыныстанова. — Б.,…