Үч жаштан жети жашка чейинки балдарды өнүктүрүү жана окутуу боюнча колдонмо pdf

Колдонмо балдарды окутуунун жана енуктуруунун курактык керсеткучтеру бо-юнча зарыл маалыматтардын концепциялык жыйындысын билдирет. Ал педагогдор-дун, ата-энелердин жана кенже курактагы балдарды енуктурууге таламдаш бардык адамдардын практикалык иш-аракеттерине багыт беруу жана жакшыртуу менен балдарды окутуунун жана енуктуруунун тупку максатын жана кутулген натыйжаларын чагылдырат.
Бул колдонмодо балдарды енуктуруунун ар кандай жактары жана аларды оку-тууга карата ыкмалар кец-кесири суреттелген, балдардын курактык езгечелуктерун зеке алуу менен жумушчу эксперттик топ иштеп чыккан колдонмонун индикаторлору, ошондой эле ата-энелер жана педагогдор учун сунуштар келтирилген.
Бул колдонмону мектепке чейинки билим беруу мекемелеринин тарбиячыларынын квалификациясын жогорулатуу учун, педагогикалык ЖОЖдордун студенттерин оку ту уд а, жеке практикада, кенже курактагы балдарга билим беруу жана аларды багуунун сапатын жакшыртуу максатында ата-энелердин педагогикалык компетенциясын жогорулатуу учун окуу куралы катары колдонууга болот.
Аталган документтеги кез караштар Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду-нун (ЮНИСЕФ) саясатын билдирбейт. Колдонулган белгилер жана материалдын маз-муну (анын ичинде карталар) ЮНИСЕФ фондунун елкелердун, аймактардын укуктук статусу же алардын чек ара тиешелуу маселелеринин мыйзамдуулугу боюнча ой-пикирлерин чагылдырбайт.
Уч жаштан жети жашка чейинки балдарды енуктуруу жана окутуу боюнча колдонмо Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан, Билим беруу максатында глобалдык енектештуктун «Кыргыз Республикасында мектепке чейинки билим беруу» долбоору алкагында кайра басылып чыгарылууда.

Бөлүшүү

Комментарий калтыруу

Сиздин email көрсөтүлбөйт. Милдеттүү талаа *